Trang Thong tin dien tu So Ke hoach va Dau tu tinh Dong Thap
.::GIỚI THIỆU CHUNG::.

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 11, đường Võ Trường Toản, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm các lĩnh vực:Tham mưu tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; Đấu thầu, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; Đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; các dịch vụ công

thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ cấu tổ chức như sau:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

BAN GIÁM ĐỐC

01

Khúc Quang Dũng

Giám đốc

0913.968080

kqdung.skhdt@dongthap.gov.vn

02

Ngô Hồng Chiều

Phó Giám đốc

0913.967957

ngohongchieu@yahoo.com.vn; nhchieu.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Trương Hòa Châu

Phó Giám đốc

0913.972.169

thchau@dongthap.gov.vn

04

Lê Văn Lũy

Phó Giám đốc

0918015900

lvluy.skhdt@dongthap.gov.vn

VĂN PHÒNG: SỐ ĐIỆN THOẠI: 067.3851101; 3851960; Fax: 067.3852955

01

Tạ Thị Mỹ Duyên

Chánh VP

01223.081.979

tmduyen@dongthap.gov.vn

02

Lê Thị Kim Trang

Kế toán

0914737697

ltktrang@dongthap.gov.vn

03

Nguyễn Văn Tuấn

Phó VP

0918.756.778

nvtuan@dongthap.gov.vn

04

Nguyễn Thị Thùy Linh

Văn thư

0974990994

nttlinh@dongthap.gov.vn

05

Phạm Thị Thúy Duy

Chuyên viên

0918.179.357

pttduy@dongthap.gov.vn

06

Trần Văn Vui

 

0919.121.960

 

07

Phạm Văn Trung

Lái xe

0913.845.657

 

08

Lê Nguyễn An Khương

Lái xe

0903970575

 

PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH: SỐ ĐIỆN THOẠI: 067.3852733

01

Ưng Hồng Thu

Trưởng phòng

0983.925.456

uhthu@dongthap.gov.vn

02

........................

.....................

..................

....................

03

Võ Văn Thanh

Chuyên viên

0976.066.964

vvthanh@dongthap.gov.vn

04

Mã Anh Khoa

Phó phòng

0902.497.379

makhoa@dongthap.gov.vn

05

........................

......................

........................

.............................

PHÒNG THẨM ĐỊNH: SỐ ĐIỆN THOẠI: 067.3853802

01

Trương Tấn Trung

Trưởng phòng

0913.698..261

tttrung@dongthap.gov.vn

02

Lê Văn Lan

Chuyên viên

0919872675

lvlan.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Huỳnh Thanh Chiến

Phó phòng

0913.794.864

htchien@dongthap.gov.vn

04

.......................

.................

..................

..................

05

Nguyễn Thanh Long

Chuyên viên

0918.095.919

nguyenthanhlong@dongthap.gov.vn

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: SỐ ĐIỆN THOẠI: 067.3852866

01

Nguyễn Đình Phượng Uyên

Trưởng phòng

0988.803.868

npuyen@dongthap.gov.vn

02

Trương Chí Nghĩa

Chuyên viên

0903.396.272

tcnghia@dongthap.gov.vn

03

Võ Văn Luông

Chuyên viên

0918.317.113

vvluong@dongthap.gov.vn

04

Ngô Thanh Thanh

Chuyên viên

0903.986.528

ngothanhthanhvn@gmail.com

PHÒNG THANH TRA: SỐ ĐIỆN THOẠI: 067.3871646

01

Bùi Minh Tuyến

Chánh Thanh tra

0913.766.752

bmtuyen@dongthap.gov.vn

02

Huỳnh Công Ga

Chuyên viên

0123.4545638

hcga@dongthap.gov.vn

PHÒNG NGHIỆP VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: SỐ ĐIỆN THOẠI: 067.3854812

01

Nguyễn Hoàn Vũ

Trưởng phòng

0913.968.055

nhvu@dongthap.gov.vn

02

Nguyễn Minh Triệc

Phó phòng

0918667727

nmtriec@dongthap.gov.vn

03

Châu Thị Ngọc Diệu

Phó phòng

 

cndieu@dongthap.gov.vn

04

Trần Dũng Phong

Phó phòng

0919.108.580

tdphong@dongthap.gov.vn

05

Trần Bích hằng

Chuyên viên

0986.291.054

tbhang@dongthap.gov.vn

06

Lê Văn Tấn

Chuyên viên

0985922462

lvtan.skhdt@dongthap.gov.vn

07

Phạm Khánh Quốc

Chuyên viên

01273417223

pkquoc.skhdt@dongthap.gov.vn

08

Huỳnh Anh Điền

Chuyên viên

0915725577

hadien.skhdt@dongthap.gov.vn

PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ: SỐ ĐIỆN THOẠI: 067.3877746

01

Nguyễn Văn Giàu

Chuyên viên

0916967248

nguyenvangiau@dongthap.gov.vn

02

Nguyễn Thị Tường Quyên

Chuyên viên

0905460580

nttquyen@dongthap.gov.vn