Trang Thong tin dien tu So Ke hoach va Dau tu tinh Dong Thap
.::GIỚI THIỆU CHUNG::.

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 11, đường Võ Trường Toản, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm các lĩnh vực:Tham mưu tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; Đấu thầu, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; Đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.