Các văn bản pháp lý

I. Cấp Trung ương

1. Luật

2. Nghị định

3. Thông tư

>>DANH MỤC THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

02/2022/TT-BKHĐT

14/02/2022

Hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

10/2021/TT-BKHĐT

22/12/2021

Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội

09/2021/TT-BKHĐT

16/11/2021

Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất

06/2021/TT-BKHĐT

30/09/2021

Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

05/2021/TT-BKHĐT

17/08/2021

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

03/2021/TT-BKHĐT

09/04/2021

Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

01/2021/TT-BKHĐT

16/03/2021

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

14/2020/TT-BKHĐT

31/12/2020

Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

12/2020/TT-BKHĐT

28/12/2020

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

09/2020/TT-BKHĐT

27/11/2020

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

08/2020/TT-BKHĐT

13/11/2020

Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

07/2020/TT-BKHĐT

30/09/2020

Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê

05/2020/TT-BKHĐT

30/06/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

03/2020/TT-BKHĐT

31/03/2020

Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước

02/2020/TT-BKHĐT

23/03/2020

Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam

01/2020/TT-BKHĐT

19/02/2020

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

13/2019/TT-BKHĐT

31/12/2019

Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

11/2019/TT-BKHĐT

16/12/2019

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

10/2019/TT-BKHĐT

30/07/2019

Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

09/2019/TT-BKHĐT

29/07/2019

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

08/2019/TT-BKHĐT

17/05/2019

Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

07/2019/TT-BKHĐT

08/04/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

06/2019/TT-BKHĐT

29/03/2019

Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

05/2019/TT-BKHĐT

29/03/2019

Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

04/2019/TT-BKHĐT

25/01/2019

Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

03/2019/TT-BKHĐT

22/01/2019

Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

02/2019/TT-BKHĐT

08/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

01/2019/TT-BKHĐT

04/01/2019

Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

09/2018/TT-BKHĐT

28/12/2018

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

08/2018/TT-BKHĐT

27/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

07/2018/TT-BKHĐT

27/12/2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

06/2018/TT-BKHĐT

11/12/2018

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

05/2018/TT-BKHĐT

10/12/2018

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

04/2018/TT-BKHĐT

06/12/2018

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

03/2018/TT-BKHĐT

17/10/2018

Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

02/2018/TT-BKHĐT

14/05/2018

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

01/2018/TT-BKHĐT

30/03/2018

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

07/2017/TT-BKHĐT

14/12/2017

Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

06/2017/TT-BKHĐT

05/12/2017

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

05/2017/TT-BKHĐT

30/11/2017

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

04/2017/TT-BKHĐT

15/11/2017

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

03/2017/TT-BKHĐT

25/04/2017

Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

02/2017/TT-BKHĐT

18/04/2017

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

01/2017/TT-BKHĐT

14/02/2017

Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

16/2016/TT-BKHĐT

16/12/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

15/2016/TT-BKHĐT

29/09/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

14/2016/TT-BKHĐT

29/09/2016

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

13/2016/TT-BKHĐT

29/09/2016

Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

12/2016/TT-BKHĐT

08/08/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

11/2016/TT-BKHĐT

26/07/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

10/2016/TT-BKHĐT

22/07/2016

Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

 

4. Quyết định

5. Văn bản có liên quan

>> Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 

>> Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"

>> Quyết định số 2109/QĐ-TTg ngày 15/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025

>> Công văn số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

>> Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021- 2025

>> Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

>> Công văn số 147/QNDNVV-VNCV ngày 26/7/2021 của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa -Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ tài chính đối với DNNVV

>> Công văn số 2541/CV-TCT ngày 18/4/2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư

II. Văn bản cấp Tỉnh

1. Nghị quyết

2. Quyết định

3. Chỉ thị

4. Văn bản có liên quan

>> Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

>> Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 5 năm (2020-2024)

 Phụ lục1Phụ lục2Phụ lục3Phụ lục4

 

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai