Xuất bản thông tin

null Các văn bản liên quan

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Các văn bản liên quan

>> Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 của Bộ Công thương về việc sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực

>> Công văn số 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

>> Công văn số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện một số quy định của Nghị định 27/2022/NĐ-CP

>> Công văn số 3068/CV-TCT ngày 11/5/2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắcvà thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư (Hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án PPP)

>> Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ: về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội

>> Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ: Về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật

>>  Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

>> Công văn số 2627/CV-TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắcvà thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư (Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện dự án ODA)

>> Công văn số 2541/CV-TCT ngày 18/4/2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư (Hướng dẫn một số nội nội dung triển khai thực hiện hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật)

>> Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 

>> Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"

>> Quyết định số 2109/QĐ-TTg ngày 15/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025

>> Công văn số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

>> Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021- 2025

>> Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

>> Công văn số 147/QNDNVV-VNCV ngày 26/7/2021 của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa -Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ tài chính đối với DNNVV

>> Công văn số 180/QDNNVV-NVCV ngày 27/9/2022 của Quỹ Phát triển DNNVV- Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông tin về hoạt động hỗ trợ tài chính đồi với DNNVV

 

 

 

Có thể bạn quan tâm