Xuất bản thông tin

null Chủ động giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Chủ động giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong những tháng đầu năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-SKHĐT ngày 11/01/2022 về việc kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát TTHC (TTHC) năm 2022, Tổ kiểm tra CCHC và kiểm soát TTHC năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở), đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại 04/08 phòng, đơn vị thuộc Sở.

Qua kiểm tra tại các phòng, đơn vị, nhìn chung trong những tháng đầu năm 2022, Sở đã cơ bản triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung theo đúng tiến độ đã đề ra, với những kết quả nổi bật như sau:

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục TTHC, Sở đã kịp thời rà soát, cập nhật, trình Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành 03 quyết định công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định.

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, cũng như công tác giải ngân vốn đầu tư công, Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Tỉnh xây dựng phần mềm và ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND-HC ngày 31/05/2022, ban hành Quy chế quản lý vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý tiến độ dự án tỉnh Đồng Tháp.

Hiện tại, 111/111 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt tỷ lệ 100%). Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn, trước hạn đạt tỷ lệ 100%, trong đó hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt khoảng 90%.

Tổ chức, rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. Qua rà soát, đã đề xuất 15 phương án đơn giản hóa TTHC, với tổng tỷ lệ cắt giảm chi phí là 44,74%.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Sở đã rà soát, hoàn thiện trình UBND Tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong những tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của Sở còn một số hạn chế, tồn tại như:

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng còn thấp (do Sở đã đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4).

Việc thực hiện nhiệm vụ do UBND Tỉnh giao trên phần mềm giao việc, đã có nhiệm vụ trễ hạn so với quy định.

Do không có đối tượng thuộc các trường hợp phải tinh giản biên chế, nên Sở không có thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Còn một số công chức, viên chức chưa lập hồ sơ công việc khi giải quyết nhiệm vụ được giao theo quy định.

Xem xét báo cáo và để xuất của Tổ kiểm tra, để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính của Sở trong năm 2022, đồng thời tiếp tục thực hiện phát huy những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 2819/SKHĐT-VP ngày 20/10/2022, yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện những nội dung như sau:

Đối với Văn phòng Sở:

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình, sáng kiến mới có thể được triển khai tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả. Đồng thời, quan tâm công tác viết và đăng tải các thông tin về hoạt động CCHC trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiệu quả để nâng cao tỷ lệ tổ chức, công dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 và bưu chính công ích.

Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức cho công chức, viên chức lập hồ sơ công việc khi giải quyết nhiệm vụ được giao theo đúng quy định; và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm tài liệu lưu trữ còn đang tồn đọng.

Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở:

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được UBND Tỉnh giao trên phần mềm giao việc, hạn chế tối đa tình trạng trễ hạn và đảm bảo không có nhiệm vụ không hoàn thành.

Tham mưu HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian quy định (nếu có).

Chủ động giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng trễ hạn. Kịp thời trả lời kiến nghị của tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

 

 

Thanh Thoảng

Có thể bạn quan tâm