Chuyển đổi số

null Về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

Trang chủ chuyen doi so

Về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

Hướng dẫn tham gia Chuyên mục T63 và đăng tải các câu chuyện chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử https://t63.mic.gov.vn (kèm theo phụ lục)