Xuất bản thông tin

null Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Trang chủ Chi tiết bài viết

Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Tiếp nhận Công văn số 13/CV-HTDN và Công văn số 14/CV-HTDN ngày 06/4/2022 của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022.

Theo đó, Trung tâm dự kiến sẽ triển khai các nội dung hỗ trợ cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

I. Các khóa đào tạo nguồn nhân lực.

1. Đào tạo Quản trị kinh doanh.

- Thời gian tổ chức tối đa là 04 ngày.

- Đối tượng là người lao động của Doanh nghiệp;

- Số lượng: 35 học viên/lớp.

- Học phí cho khóa học dự kiến là: 2.500.000đồng/học viên/lớp.

Trong đó:

+  Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của Doanh nghiệp có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, thành phố Hồng Ngự), học viên của Doanh nghiệp do nữ làm chủ.

+ Đối với các học viên của Doanh nghiệp không thuộc đối tượng trên được ngân sách hỗ trợ 70%, học viên đóng góp 30% là 700.000 đồng/học viên/lớp.

Trường hợp địa phương, Đơn vị huy động được nguồn tài trợ thì ngoài tiền Ngân sách trung ương đã hỗ trợ, học viên không phải đóng học phí.

2. Đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên sâu.

 Gồm các lớp đào tạo như: CEO (Chief Executive Officer- Giám đốc điều hành); CPO (Chief Product Officer- Giám đốc sản xuất); CFO (Chief Financial Officer- Giám đốc tài chính).

- Thời gian học là 28 ngày (có thể không liên tục) và chia thành 4 modul, mỗi modul là 01 chuyên đề khác nhau, mỗi modul học là 7 ngày. Trong thời gian 28 ngày học thì có 1/3 thời gian là nghiên cứu tình huống hoặc đi thực tế tại Doanh nghiệp.

 - Đối tượng là người quản lý các bộ phận chuyên môn, quản lý điều hành của doanh nghiệp.

- Số lượng tối thiểu là 25 học viên/lớp.

- Học phí của khóa học (01 modul 7 ngày) dự kiến là: 5.000.000 đồng/học viên/lớp.

Trong đó:

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% là 3.500.000 đồng/học viên/lớp x 4 modul = 14.000.000đ.

+ Còn lại học viên đóng góp 30% là 1.500.000 đồng/học viên/lớp x 4 modul = 6.000.000đ.

Đối với học viên của Doanh nghiệp có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, thành phố Hồng Ngự), học viên của Doanh nghiệp do nữ làm chủ thì Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% học phí.

Trường hợp địa phương, Đơn vị huy động được nguồn tài trợ thì ngoài tiền Ngân sách trung ương đã hỗ trợ, học viên không phải đóng học phí.

3. Khóa trực tiếp tại Doanh nghiệp sản xuất, chế biến.

 Gồm các khóa đào tạo về Quản trị sản xuất.

- Thời gian học là 8 ngày. Trong đó có 1/3 thời gian là nghiên cứu tình huống hoặc đi thực tế tại doanh nghiệp.

 - Đối tượng là người lao động, quản lý các bộ phận chuyên môn, quản lý điều hành của doanh nghiệp.

-  Số lượng: 15 học viên/lớp.

- Học phí cho khóa học dự kiến là: 4.500.000 đồng/học viên/lớp.

Trong đó:

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% là 3.150.000 đồng/học viên/lớp.

+ Còn lại học viên đóng góp 30% là 1.350.000 đồng/học viên/lớp.

Đối với học viên của Doanh nghiệp do nữ làm chủ, Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và Doanh nghiệp là Doanh nghiệp xã hội thì Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% học phí, nhưng không quá 01 khóa/năm/doanh nghiệp.

Trường hợp địa phương, Đơn vị huy động được nguồn tài trợ thì ngoài tiền Ngân sách trung ương đã hỗ trợ, học viên không phải đóng học phí.

II. Các hình thức hỗ trợ Công nghệ, Thông tin, Tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Hỗ trợ công nghệ.

- Hỗ trợ tư vấn.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

(Các mức hỗ trợ cụ thể - Đính kèm Công văn số 14/CV-HTDN ngày 06/4/2022 của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam )

III. Đăng ký tham gia:

 Để các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh kịp thời tiếp cận các hình thức hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Đơn vị phối hợp, thông tin đến các Doanh nghiệp của địa phương mình, Doanh nghiệp Hội viên mình về các chương trình nêu trên, xem xét thực tế nhu cầu, lựa chọn chuyên đề phù hợp và đăng ký tham gia.

1. Về đăng ký các khóa đào tạo nguồn nhân lực:

- Các Đơn vị có thể chọn lựa tất cả các khóa đào tạo nêu tại Phần I.

- Về chuyên đề đào tạo cụ thể: các Đơn vị chọn lựa từng chuyên đề cụ thể tương ứng với từng khóa đào tạo (Phụ lục 01- Đính kèm).

- Đăng ký tham gia (Phiếu đăng ký- Phụ lục 2- Đính kèm).

- Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

( Đính kèm Công văn số 13/CV-HTDN ngày 06/4/2022 của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam)

2. Về đăng ký hỗ trợ Công nghệ, Thông tin, Tư vấn.

- Các Đơn vị có thể chọn lựa tất cả các nội dung hỗ trợ theo Công văn số14/CV-HTDN của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam.

- Đăng ký hỗ trợ  (Phiếu đăng ký -Phụ lục 3- Đính kèm).

- Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

( Đính kèm Công văn số 14/CV-HTDN ngày 06/4/2022 của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam)

3. Đầu mối tiếp nhận đăng ký

Phiếu đăng ký vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/5/2022 gửi qua địa chỉ email: myduyen050795@gmail.com để tổng hợp, gửi về Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam tổ chức lớp.

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình đạo tạo, vui lòng liên hệ số điện thoại 0946.741.185, gặp Mỹ Duyên.

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Văn Thanh

Nguồn: Công văn số 1094/SKHĐT-ĐKKD

Có thể bạn quan tâm