Xuất bản thông tin

null Quyết định của tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Quyết định của tỉnh Đồng Tháp

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

389/QĐ-UBND-HC

03/4/2023

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện và trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước của nhà đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

274/QĐ-UBND-HC

09/3/2023

Về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 05 tỷ đồng, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định đầu tư

1210/QĐ-UBND-HC

07/11/2022

Về việc công bố danh mục khu vực nạo vét vùng nước đường thủy nội địa năm 2022

989/QĐ-UBND-HC

31/08/2022

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

934/QĐ-UBND-HC

20/08/2022

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

275/QĐ-UBND-HC

25/03/2022

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Có thể bạn quan tâm