Giới thiệu sở KHDT

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, bao gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng, đơn vị như sau:

1. Văn phòng:

- Thực hiện công tác quản lý công văn đi và công văn đến trên phần mềm eOffice; quản lý tài liệu lưu trữ tại cơ quan.

- Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Dự thảo Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách; chế độ đãi ngộ; đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng; kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và đề xuất trình lãnh đạo Sở quyết định chi theo chỉ tiêu ngân sách được phân bổ; đảm bảo công tác hậu cần, mua sắm trang thiết bị, công cụ làm việc cho cơ quan.

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” "một cửa liên thông" tại Sở.

2. Thanh tra:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:

- Tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối tài chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh.

- Tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định phân cấp quản lý về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban ngành tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định phân cấp đó.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, hàng năm, các cân đối lớn trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh điều hoà, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

- Thẩm định các quy hoạch, kế hoạch của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

- Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định về quản lý quy hoạch.

- Phối hợp các ngành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các ngành. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch và báo cáo đề xuất các biện pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các ngành, huyện, thị.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kế hoạch trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Phòng Đăng ký Kinh doanh:

- Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành.

- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

5. Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định về bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước; cân đối vốn đầu tư phát triển.

- Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định về kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, hàng năm và vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Kế hoạch đầu tư phát triển gồm các nguồn vốn: ngân sách nhà nước (địa phương và Trung ương).

- Phối hợp các ngành xây dựng, bố trí kế hoạch đầu tư thuộc nguồn ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đã được phê duyệt.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác do tỉnh quản lý.

- Theo dõi, tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

6. Phòng Đấu thầu, Thẩm định:

- Thẩm định và trình phê duyệt dự án có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh hoặc các dự án được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt quyết định đầu tư.

- Thẩm định và trình phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị của dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư hoặc các dự án được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt quyết định đầu tư.

- Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ đầu tư.

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm quyền.

- Tổ chức triển khai và quản lý công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh.

- Giúp Ban Giám đốc nghiên cứu xây dựng, cụ thể hóa các quy định về quản lý đầu tư xây dựng trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành. Hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng (lập, trình và thẩm định) theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Phòng Hợp tác Đầu tư:

- Chủ trì, theo dõi và đánh giá thực hiện các chương trình dự án sau: Các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); các dự án đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCP NN). Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, thu hút đầu tư và hiệu quả các dự án đầu tư trong nước, các dự án ODA, FDI và PCP NN.

- Quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

- Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định về quản lý đầu tư trong nước (kể cả các dự án xã hội hóa, .v.v….), đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tín dụng ưu đãi nhà nước, tín dụng thương mại, vốn doanh nghiệp dân doanh, vốn đầu tư của dân cư, vốn huy động ngoài tỉnh (vốn trong nước, vốn FDI, ODA…).

- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành tỉnh xây dựng danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài (FDI), các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

- Tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng ODA, danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, danh mục các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) và danh mục các dự án phi Chính phủ nước ngoài trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, FDI, PPP và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo quy định hiện hành;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, FDI, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài nước ngoài.

- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và tham mưu trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định chủ trương các dự án đầu tư theo quy định và đề xuất cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

- Theo dõi, tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện các dự án trong và ngoài nước (FDI), các dự án sử dụng vốn ODA, các dự án PPP, các dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

8. Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Sở), có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở triển khai các kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của Tỉnh nhằm hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gia nhập thị trường, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Tỉnh.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

- Hướng dẫn, giải đáp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư; hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục hành chính liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

- Làm đầu mối tiếp nhận và triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ liên quan đến khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông khởi nghiệp; hoạt động giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

- Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tham mưu cho lãnh đạo Sở đề xuất UBND Tỉnh.

- Phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong nước và nước ngoài theo chương trình của Tỉnh để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp và các sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp; xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước tìm hiểu về môi trường đầu tư, tư vấn thực hiện các thủ tục: lập hồ sơ đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư và các dịch vụ tư vấn khác có liên quan đến đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của nhà đầu tư.

- Tư vấn đấu thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án khác khi có yêu cầu theo Luật Đấu thầu.

- Hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư.

- Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Trình Chủ tịch UBND Tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND Tỉnh về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

 TIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO SỞ

 

1. Ông Trương Hòa Châu

Chức vụ: Giám đốc

 

- Năm sinh: 1963.

- Quê quán: xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Ngày tham gia công tác: 01/01/1982.

- Ngày vào Đảng: 10/9/1989.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ hiện nay: Tỉnh uỷ viên, Ủy viên UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chức vụ trước đây: Từ năm 2009 đến năm 2015 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; năm 2015 được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nay.

- Địa chỉ email:

thchau@dongthap.gov.vn ; hoachaudt@gmail.com

- Số điện thoại bàn: 0277. 3877156; DĐ: 0913972169

2. Ông Nguyễn Văn Cẩn

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

- Năm sinh: 1967.

- Quê quán: xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Ngày tham gia công tác: 02/01/1991.

- Ngày vào Đảng: 09/9/1996.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ nông.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chức vụ trước đây: Từ năm 2016 đến năm 2017 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; năm 2017 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nay.

- Địa chỉ email:

nvcan.skhdt@dongthap.gov.vn  ;   canstcdongthap@gmail.com

- Số điện thoại bàn: 0277. 3852734; DĐ: 0913831099

3. Bà Phạm Thị Ngọc Đào

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

- Năm sinh: 1980.

- Quê quán: xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Ngày tham gia công tác: 20/11/2003.

- Ngày vào Đảng: 23/9/2004.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chức vụ trước đây: Từ năm 2014 đến năm 2016 giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Kinh tế – Xã hội thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; năm 2016 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nay.

- Địa chỉ email:

ptndao.skhdt@dongthap.gov.vn ;   phamngocdao1980@gmail.com

- Số điện thoại bàn: 0277. 3853798; DĐ: 0918929229

4. Bà Tạ Thị Mỹ Duyên

Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

- Địa chỉ email:

tmduyen@dongthap.gov.vn;   duyenskhdtdt@yahoo.com.vn

- Số điện thoại bàn: 0277. 3851101; DĐ: 0773. 081979

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai