Sơ đồ tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của UBND Tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 117/QĐ-UBND-TL ngày 20 tháng 11 năm 2017 của UBND Tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm có 01 Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc và 08 phòng, đơn vị, cụ thể như sau:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Phòng Đấu thầu, Thẩm định.

- Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phòng Hợp tác Đầu tư.

- Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

- Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

 

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Cổng Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai