Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030

Trang chủ Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030

Ngày 05/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 44_UBND-ĐTQH, về việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan nhanh chóng hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch tỉnh; báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh; hệ thống cơ sở dữ liệu, bản đồ; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược lập quy hoạch tỉnh.

Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát và cho ý kiến phản hồi bằng văn bản đối với Hồ sơ Quy hoạch tỉnh, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Liên danh tư vấn hoàn chỉnh lại theo nội dung góp ý của các sở, ngành và địa phương hoàn chỉnh Hồ sơ Quy hoạch tỉnh theo quy định.

Về việc lập kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung vào các nội dung chủ yếu: Mục đích xây dựng kế hoạch; nội dung kế hoạch phải đảm bảo tính tuân thủ, tính kế thừa các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt. Đồng thời, nội dung kế hoạch đảm bảo tính khả thi, linh hoạt, đề cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương trong triển khai thực hiện v.v..

 

Văn Thanh

Nguồn: CV số 44_UBND-ĐTQH

Có thể bạn quan tâm