Xuất bản thông tin

null Ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 557/QĐ-UBND-HC Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong Khung đánh giá; định kỳ hằng năm, 05 năm báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Khung đánh giá gắn với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian hoàn thành và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/12 hằng năm và cập nhật, bổ sung, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 20/3 năm tiếp theo.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả Khung đánh giá, để kịp thời tham mưu đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực được phân công, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của cấp huyện trên cơ sở Khung đánh giá và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo số liệu về tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Khung đánh giá trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hằng năm và 05 năm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê trong công tác xây dựng Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm cấp huyện trên cơ sở Khung đánh giá và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện triển khai thực hiện, theo dõi; định kỳ hằng năm, 05 năm báo cáo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy định trong Khung đánh giá cấp huyện gắn với triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu đánh giá kinh tế - xã hội trên địa bàn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Văn Thanh

Nguồn: 557/QĐ-UBND-HC

Có thể bạn quan tâm