Xuất bản thông tin

null Đổi mới cách nghĩ, cách làm trong triển khai đánh giá Chỉ số DDCI

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đổi mới cách nghĩ, cách làm trong triển khai đánh giá Chỉ số DDCI

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu  các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai đánh giá chỉ số Năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) Đồng Tháp năm 2022; báo cáo và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt và công bố kết quả trong quý I năm 2023.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2022, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quy trình thủ tục theo quy định hiện hành; yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về các đề xuất đổi mới trong đánh giá DDCI Đồng Tháp năm 2022 bảo đảm sát với tình hình thực tế và bộ chỉ số PCI vừa được VCCI điều chỉnh.

Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đổi mới cách nghĩ cách làm, nắm vững nội dung các Chỉ số thành phần DDCI, chủ động đề ra giải pháp thiết thực để cải thiện năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực quản lý trong năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại đơn vị phụ trách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của cả tỉnh; triển khai đánh giá DDCI 03 năm liên tiếp, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong từng khâu thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt nhận thức cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự năng động, sáng tạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp; quan tâm thực hiện công tác truyền thông chỉ số DDCI đến cộng đồng doanh nghiệp; chú trọng xây dựng các mô hình mới, hiệu quả để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiên quyết vượt khó và đoàn kết cùng thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ số DDCI tỉnh Đồng Tháp gắn với Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ về các chỉ số, tích cực tham gia đóng góp ý kiến khảo sát.

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

tại công văn: 303/UBND-THVX 

Có thể bạn quan tâm