Xuất bản thông tin

null Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 94%

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 94%

Căn cứ Công văn số 40/UBND-KSTTHC ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, về việc đề xuất giải pháp cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy sử dụng dịch vu công trực tuyến.

Ngày 07/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo và không đề xuất thêm giải pháp cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính để thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, với những lý do như sau:

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 94%, trong đó

Thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (thực hiện trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) chiếm 96,1%/ tổng số hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 99,5%.

Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam chiếm 3,6% tổng số hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 0,5%.

Thủ tục hành chính các lĩnh vực khác chiếm 0,3% tổng số hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 không có phát sinh.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì giải quyết thủ tục hành chính như sau

Đối với thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc, Miễn lệ phí khi thực hiện trực tuyến.

Đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, Thời gian giải quyết: Đã được UBND Tỉnh rút ngắn hơn 1/2 thời gian thực hiện so với quy định của Luật Đầu tư tại Quyết định số 1301/QĐ-UBND-HC ngày 08/11/2016, Không có Phí, lệ phí

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đăng ký 51/51 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp triển khai thí điểm chỉ tiếp nhận trực tuyến (đã được Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND Tỉnh xem xét ban hành).

Từ những kết quả triển khai, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư không có đề xuất thêm giải pháp cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính để thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 

Thanh Thoảng

Có thể bạn quan tâm