Xuất bản thông tin

null Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong năm 2023

Trang chủ Chi tiết bài viết

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 20/12/2022 của UBND Tỉnh, về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2023 và trên cơ sở kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-SKHĐT ngày 09/01/2023 về cải cách hành chính năm 2023, để tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện, qua đó tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Tỉnh.

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh

Tại Kế hoạch số 07/KH-SKHĐT, Sở xác định yêu cầu việc triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, trong đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ, nội dung chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chất lượng, hiệu quả còn thấp trong năm 2021; đồng thời, tiến hành đồng bộ các giải pháp, khuyến khích các giải pháp mang tính đột phá, đổi mới; và thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND Tỉnh, về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, Sở đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-SKHĐT ngày 18/01/2023 về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Theo đó, trong năm 2023 Sở sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích, nhất là hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4 tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh.

Năm 2023, Sở tiếp tục tập trung hỗ trợ, hướng dẫn người dân trực tiếp thực hiện TTHC
mức độ 3, 4 tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh

Nhằm kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, cũng như đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính năm 2023 và căn cứ Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 20/12/2022 của UBND Tỉnh, về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2023; chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh tại Công văn số 17/UBND-KSTTHC ngày 08/5/2019 và Công văn số 28/UBND-KSTTHC ngày 24/6/2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-SKHĐT ngày 09/01/2023 về việc kiểm tra cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Theo đó, Sở sẽ tổ chức kiểm tra tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong quý III năm 2023

 

Thanh Thoảng

Có thể bạn quan tâm