Xuất bản thông tin

null Tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung đã được xác định trong năm 2023

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung đã được xác định trong năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-SKHĐT ngày 18/01/2023, về kiểm soát TTHC và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023, Sở đã kịp thời đăng tải các thông tin, bài viết, tài liệu về hoạt động CCHC của Sở trên Trang Thông tin điện tử Sở và Trang CCHC Tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn công dân thực hiện TTHC mức độ 3, 4 tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công Tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình hay, cách làm hiệu quả của Sở, của Tỉnh: “Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính”, “Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà người dân”; gửi “Thư chúc mừng” cho doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Qua triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung như trên, trong những tháng đầu năm 2023, Sở đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao đã góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Sở, trong đó, nổi bật là tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết mức độ 3, 4 được nâng cao (chiếm 92,4%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được Sở tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng còn thấp. Nguyên nhân của hạn chế này do Sở đã đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đôi lúc chưa kịp thời so với việc nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tiếp.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung đã được xác định tại Kế hoạch số 61/KH-SKHĐT, trong những tháng cuối năm 2023, Sở xác định những phương hướng, nhiệm vụ chính như sau:

Thường xuyên rà soát kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn công tác.

Đẩy mạnh công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND Tỉnh, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhất là đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp; đầu tư tại Việt Nam.

Kịp thời rà soát, trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở theo quy định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định. Thực hiện đúng quy định, công khai và minh bạch về quản lý tài chính, tài sản công.

Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm một của điện tử, phần mềm giao việc, phần mềm dịch vụ công trực tuyến; và các phần mềm khác theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Thanh Thoảng

Có thể bạn quan tâm