Xuất bản thông tin

null Nghị định 16/2023/NĐ-CP tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Nghị định 16/2023/NĐ-CP tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh

Ngày 25/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2023/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. 02 điều kiện để được xác định là doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, bao gồm:

a) Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

b) Được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp hoặc thông qua cơ quan, đơn vị liên quan giao:

. Nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh;

. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thường xuyên hoặc đột xuất;

. Thực hiện các dự án đầu tư có liên quan đến bí mật quốc phòng, nhiệm vụ quan trọng của quốc phòng, dự án đầu tư trên các địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

2. Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được hưởng ưu đãi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất, được Nhà nước bố trí ngân sách và nguồn lực khác để đảm bảo khoản chi theo định mức quy định.

3. Người lao động của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được xem xét, xác nhận là người có công với cách mạng, nếu bị thương hoặc bị chết và được xét hưởng chế độ tai nạn lao động, nếu bị tai nạn lao động, khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách pháp luật đối với đối tượng đó.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị định16/2023/NĐ-CP tại đây

 

Văn Thanh

Nguồn: Nghị định16/2023/NĐ-CP

 

Có thể bạn quan tâm