Xuất bản thông tin

null Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Trang chủ Chi tiết bài viết

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ảnh tư liệu

Theo đó, các sở, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa công tác cải cách TTHC; có cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí hàng năm cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong đó, rà soát, tham mưu UBND tỉnh đề xuất bộ, ngành Trung ương bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí của người dân, doanh nghiệp trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật chuyên ngành. Đồng thời, theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

100% hồ sơ TTHC của các sở, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thanh tra tỉnh và địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và phải liên thông, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh về việc tiếp nhận, sử dụng kết quả chứng thực điện tử; nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

Các sở, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thanh tra tỉnh tăng cường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC để giảm khâu trung gian và nhanh chóng, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ TTHC theo quy định…

 

Văn Thanh

Nguồn: 43/UBND-HCC

Có thể bạn quan tâm