Xuất bản thông tin

null Triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong năm 2024

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND Tỉnh, về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2024 và trên cơ sở kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, Sở đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-SKHĐT ngày 22/01/2024 về cải cách hành chính năm 2024, để tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện, qua đó tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Tỉnh.

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh

Tại Kế hoạch số 102/KH-SKHĐT, Sở xác định yêu cầu việc triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, trong đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ, nội dung chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chất lượng, hiệu quả còn thấp trong năm 2023; đồng thời, tiến hành đồng bộ các giải pháp, khuyến khích các giải pháp mang tính đột phá, đổi mới; và thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND-HC ngày 02/01/2024 của UBND Tỉnh, ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, Sở đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-SKHĐT ngày 22/01/2024 về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024 Sở sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, nhất là hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân trực tiếp thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh.

Hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân trực tiếp thực hiện TTHC trực tuyến
tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh của Sở trong năm 2023

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2023 được Sở triển khai tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo, yêu cầu của UBND Tỉnh và đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 96,3%

 

Thanh Thoảng

Có thể bạn quan tâm