Xuất bản thông tin

null Năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hoá tối thiểu 10% trên tổng số thủ tục hành chính, trong đó tập trung đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư

Trang chủ Chi tiết bài viết

Năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hoá tối thiểu 10% trên tổng số thủ tục hành chính, trong đó tập trung đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư

Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/02/2024 của UBND Tỉnh, về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 384/KH-SKHĐT ngày 19/02/2024 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 384/KH-SKHĐT với mục đích thông qua rà soát các quy định, thủ tục hành chính để kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, không cần thiết, gây phiền hà, tốn kém về thời gian và tài chính của tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi thực hiện. Bên cạnh đó, việc thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, thực hiện công khai, minh bạch, góp phần thiết thực nhằm cắt giảm, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính và các quy định có liên quan.

Ảnh minh họa

Hiện tại, tổng số 113 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu đề xuất đơn giản hoá tối thiểu 10% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (không tính thủ tục hành chính đề xuất giảm thời gian), trong đó, tiếp tục tập trung rà soát đối với các thủ tục hành chính áp dụng thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước đó, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân Tỉnh, trong giai đoạn 2017 - 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức rà soát, đề xuất các phương án đơn giản hóa cụ thể

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo tổng hợp đề xuất của UBND Tỉnh, hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xem xét, ban hành văn bản tiếp thu, giải trình đối với các phương án đề xuất của Tỉnh

 

Thanh Thoảng

Có thể bạn quan tâm