Xuất bản thông tin

null Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tiếp tục được duy trì ở mức cao (đạt 98,5%).

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tiếp tục được duy trì ở mức cao (đạt 98,5%).

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) những tháng đầu năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó, nổi bật là tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tiếp tục được duy trì ở mức cao (đạt 98,5%).

Căn cứ các kế hoạch của UBND Tỉnh về công tác CCHC và tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, Sở đã ban hành các kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, như:

- Kế hoạch số 102/KH-SKHĐT ngày 12/01/2024 về CCHC năm 2024.

- Kế hoạch số 103/KH-SKHĐT ngày 12/01/2024, về kiểm soát TTHC và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024.

- Kế hoạch số 384/KH-SKHĐT ngày 19/02/2024 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2024.

- Kế hoạch số 384/KH-SKHĐT ngày 19/02/2024 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2024.

Trên cơ sở các kế hoạch về công tác CCHC, trong quý I năm 2024 Sở đã triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung theo đúng tiến độ đã đề ra, trong đó nổi bật là các hoạt động:

- Tham dự cùng Lãnh đạo UBND Tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp tại không gian “Cà phê Doanh nhân - Doanh nghiệp” hoặc trực tiếp tại cơ sở để trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, chủ dự án khởi nghiệp khi được yêu cầu.

- Công chức Bộ phận Một cửa trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, góp phần duy trì tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến ở mức cao (đạt 98,5%).

- Gửi “Thư chúc mừng” cho doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, cùng thời điểm trả kết quả giải quyết TTHC đăng ký thành lập mới doanh nghiệp nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tạo mối quan hệ gần gũi, gắn kết giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.

- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua ứng dụng Zalo, TeamViewer, UltraViewer hoặc gửi file hồ sơ qua Email để được kiểm tra hồ sơ đúng quy định, trước khi nộp chính thức;…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tỷ lệ hồ sơ TTHC được Sở tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng còn thấp. Nguyên nhân của hạn chế này do Sở đã đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết trực tuyến; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đôi lúc chưa kịp thời so với việc nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tiếp.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung về cải cách hành chính, trong thời gian tới Sở xác định một số phương hướng, nhiệm vụ chính như sau:

- Thường xuyên rà soát kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn công tác.

- Đẩy mạnh công tác rà soát đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND Tỉnh, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhất là đối với các TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp; đầu tư tại Việt Nam.

- Kịp thời rà soát, trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở theo quy định.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; cung ứng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Thường xuyên rà soát tham mưu UBND Tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tập trung đầu mối, đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của cấp phòng.

- Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định. Thực hiện đúng quy định, công khai và minh bạch về quản lý tài chính, tài sản công.

- Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm một của điện tử, phần mềm giao việc, phần mềm dịch vụ công trực tuyến; và các phần mềm khác theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Thanh Thoảng

Có thể bạn quan tâm