Xuất bản thông tin

null Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư mới Thuận Phát, Phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư mới Thuận Phát, Phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

> các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Hình thành một Khu dân cư mới có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, giải quyết nhu cầu đất ở cho 1.000 người dân (tương đương khoảng 250 hộ dân), phát triển đô thị; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Quy mô đầu tư của dự án:  

Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong phạm vi ranh giới của dự án (8,2698ha) theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 28/8/2020  của UBND thành phố Cao Lãnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Thuận Phát, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh.

3. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 215.804.109.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỷ, tám trăm lẻ bốn triệu, một trăm lẻ chín ngàn đồng).

4. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 143.525.937.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi bảy ngàn đồng).

5. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

- Thời gian thực hiện dự án (xây dựng kết cấu hạ tầng + xây nhà thô): 03 năm kể từ ngày phê duyệt dự án.

- Thời gian giao đất, cho thuê đất: 49 năm.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

7. Diện tích khu đất: 8,2698ha.

8. Mục đích sử dụng đất:

- Xây dựng khu dân cư mới theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

- Các chỉ tiêu cơ bản theo quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 28/8/2020  của UBND thành phố Cao Lãnh.

9. Thời hạn, địa điểm để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:

- Thời hạn nộp: Kể từ ngày 13/01/2021 đến ngày 27/02/2021.

- Địa điểm nộp: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

10. Thông tin liên hệ: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ: Số 11, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 0277.3853802;           Số fax: 0277.3852955.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

> Thông tin chi tiết file đính kèm

Có thể bạn quan tâm