Xuất bản thông tin

null Xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và các chỉ đạo của tỉnh nhằm tập trung phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị do tác động bởi dịch Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu việc tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau dịch Covid-19 được kiểm soát; chịu trách nhiệm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Cùng với đó, bố trí đầu mối chuyên trách, chuyên nghiệp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chủ động chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động.

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa phương và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực hiện có, nhất là hợp tác công tư, xã hội hoá để hỗ trợ cho người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho người lao động.

Nghiên cứu có giải pháp hỗ trơ cho các doanh nghiệp tại địa phương thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất; chủ động xây dựng phương án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về, góp phần đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn, xã hội.

Công vănsố: 913/UBND-KT

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT  tỉnh

 

Có thể bạn quan tâm