Danh bạ điện thoại

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email công vụ

1. BAN GIÁM ĐỐC

01

Trương Hòa Châu

Giám đốc

0913972169

thchau@dongthap.gov.vn

02

Nguyễn Văn Cẩn

Phó Giám đốc

0913831099

nvcan.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Nguyễn Hồng Phong

Phó Giám đốc

0916441088

nhphong.skhdt@dongthap.gov.vn

2. VĂN PHÒNG SỞ: SỐ ĐIỆN THOẠI: 0277.3851101; Fax: 0277.3852955

01

Tạ Thị Mỹ Duyên

Chánh Văn phòng

01223081979

tmduyen@dongthap.gov.vn

02

Huỳnh Thanh Thoảng

Phó phòng

0972242000

htthoang.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Võ Văn Thanh

Công chức

0976066964

vvthanh@dongthap.gov.vn

04

Nguyễn Phương Nguyệt An

Công chức

0918365688

npnan.skhdt@dongthap.gov.vn

05

Hồ Thị Tuyết Hằng

Kế toán

0988352030

htthang.skhdt@dongthap.gov.vn

06

Nguyễn Thị Thùy Linh

Văn thư

0974990994

nttlinh@dongthap.gov.vn

3. PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH: SỐ ĐIỆN THOẠI: 0277.3852733

01

Trần Văn Hưu

Trưởng phòng

0918317124

tvhuu.skhdt@dongthap.gov.vn

02

Mã Anh Khoa

Phó phòng

0902497379

makhoa@dongthap.gov.vn

03

Trần Thị Ngọc Ánh

Công chức

0814565458

ttnanh.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Lê Thị Xuân Huyền

Công chức

0907822912

txhuyen.skhdt@dongthap.gov.vn

05

Trần Dzũng Phong

Công chức

0919108580

tdphong@dongthap.gov.vn

4. PHÒNG ĐẦU TƯ CÔNG: SỐ ĐIỆN THOẠI: 0277.3853802; 0277.3854812

01

Nguyễn Thanh Long

Trưởng phòng

0918095919

nguyenthanhlong@dongthap.gov.vn

02

Huỳnh Anh Điền

Phó phòng

0915725577

hadien.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Lê Văn Lan

Công chức

0947239558

lvlan.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Phạm Văn Vui

Công chức

0834564264

pvvui.skhdt@dongthap.gov.vn

05

Phạm Khánh Quốc

Công chức

01273417223

pkquoc.skhdt@dongthap.gov.vn

06

Trần Quang Khánh

Công chức

0943372975

tqkhanh.skhdt@dongthap.gov.vn

5. PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH: SỐ ĐIỆN THOẠI: 0277.3852866

01

Nguyễn Đình Phượng Uyên

Trưởng phòng

0988803868

npuyen@dongthap.gov.vn

02

Ngô Thanh Thanh

Phó phòng

0903986528

ntthanh.skhdt@ dongthap.gov.vn

03

Phạm Thị Thuý Duy

Công chức

0918179357

pttduy.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Nguyễn Thị Nhí

Công chức

0963008674

ntnhi.skhdt@dongthap.gov.vn

05

Lê Thanh Hiểu

Công chức

0919543908

lthieu.skhdt@dongthap.gov.vn

6. PHÒNG THANH TRA: SỐ ĐIỆN THOẠI: 0277.3871646

01

Huỳnh Thanh Chiến

Chánh Thanh tra

0913794864

htchien.skhdt@dongthap.gov.vn

02

Trần Bích Hằng

Thanh tra viên

0986291054

tbhang.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Lê Văn Tấn

Công chức

0913749203

lvtan.skhdt@dongthap.gov.vn

7. PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ: SỐ ĐIỆN THOẠI: 0277.3877746

01

Nguyễn Văn Giàu

Trưởng phòng

0916967248

nguyenvangiau@dongthap.gov.vn

02

Phạm Thị Trúc Khanh

Phó phòng

0901 083 693

pttkhang.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Lê Thanh Trúc

Công chức

01666757438

lttruc.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Trương Thị Kim Chi

Công chức

01672456086

ntkchi.skhdt@dongthap.gov.vn

8. TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ KHỞI NGHIỆP: SỐ ĐT: 02773 929797

01

Mai Thanh Nghị

Giám đốc

0919022299

maithanhnghi@gmail.com

02

Trần Trọng Hữu

Phó Giám đốc

0919090103

tthuu.skhdt@dongthap.gov.vn

03

Nguyễn Duy Thiện

Viên chức

0907474142

ndthien.skhdt@dongthap.gov.vn

04

Phạm Nguyễn Huỳnh

Viên chức

0939858096

pnhuynh.skhdt@dongthap.gov.vn

05

Lê Minh Khoa

Viên chức

0939882731

lmkhoa.skhdt@dongthap.gov.vn

06

Nguyễn Thị Kim Yến

Viên chức

02773929797

ntkyen.skhdt@dongthap.gov.vn

07

Lê Dũng Sĩ

Viên chức

0902613189

ldsi.skhdt@dongthap.gov.vn

08

Nguyễn Hữu Phúc

Viên chức

0835235554

nhphuc.skhdt@dongthap.gov.vn

09

Lê Trường Giang

Viên chức

0398562545

ltgiang.skhdt@dongthap.gov.vn

10

Ngô Khả Như

Viên chức

0939573417

nknhu.skhdt@dongthap.gov.vn

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai