Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3499/SKHĐT-TH 21/12/2022 Đề nghị phối hợp báo cáo đánh giá triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.D
2 3407/SKHĐT-TH 13/12/2022 Đề nghị cho ý kiến và bổ sung các nội dung còn thiếu trong dự thảo báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2022
3 3326/SKHĐT-TH 06/12/2022 Đề nghị đề xuất các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP về ban hành CTrHD của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát triển KT-XH
4 3272/SKHĐT/ĐTTĐ 02/12/2022 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm 2022
5 95/QĐ-SKHĐT 01/12/2022 Về việc tuyển dụng viên chứ
6 97/QĐ-SKHĐT 01/12/2022 Về việc tuyển dụng viên chức
7 94/QĐ-SKHĐT 01/12/2022 Về việc tuyển dụng viên chức
8 96/QĐ-SKHĐT 01/12/2022 Về việc tuyển dụng viên chức
9 93/QĐ-SKHĐT 29/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
10 92/QĐ-SKHĐT 29/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
11 3212/SKHĐT-TH 28/11/2022 Đề nghị phối hợp báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2022
12 3185/SKHĐT-TTr 24/11/2022 Thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2022
13 3186/SKHĐT-TH 24/11/2022 Đề nghị cho ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động Thực hiện Chương trình hành động năm 2023
14 171/BC-SKHĐT 23/11/2022 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng năm 2022
15 169 /BC-SKHĐT 21/11/2022 Tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
16 3150/SKHĐT-TH 21/11/2022 Đề nghị cho ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 253-KL/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh Khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU
17 3136/SKHĐT-TH 18/11/2022 Đề nghị cho ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 254-KL/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh Khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU
18 160/BC-SKHĐT 14/11/2022 Tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
19 3067/SKHĐT-TH 11/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình
20 3056/SKHĐT-HTDN 11/11/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 18/8/2021