Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 167/SKHĐT-TH 19/01/2024 Đề nghị cho ý kiến và cập nhật số liệu Kế hoạch huy động vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lần 2).
2 3283/SKHĐT-TH 14/12/2023 Đề nghị cho ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XI năm 2024
3 3278/SKHĐT-TH 13/12/2023 Đề nghị phối hợp cập nhật, đánh giá bổ sung báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Kết luận số 245- KL/TU ngày 23/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI
4 3264/SKHĐT-ĐKKD 12/12/2023 Đề nghị cập nhật, đánh giá bổ sung báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI
5 3241/SKHĐT-TH 08/12/2023 Đề nghị cập nhật, đánh giá bổ sung báo cáo sơ kết giữa kỳ thực 3241hiện Kết luận số 254-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X
6 3243/SKHĐT-TH 08/12/2023 Đề nghị cập nhật, đánh giá bổ sung báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Kết luận số 253-KL/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU
7 3232/SKHĐT-TH 07/12/2023 Đề nghị cập nhật, đánh giá bổ sung báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU khóa XI
8 3202/SKHĐT-TH 05/12/2023 Đề nghị phối hợp báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2023
9 3186/SKHĐT-TH 01/12/2023 Đề nghị cho ý kiến dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
10 3046/SKHĐT-TH 22/11/2023 Đề nghị cho ý kiến dự thảo văn bản triển khai Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08/11/2023
11 3023/SKHĐT-TH 20/11/2023 Đề nghị bổ sung thông tin dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ
12 2887/SKHĐT-TH 06/11/2023 Đề nghị phối hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 314/KH-UBND của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ
13 2533/SKHĐT-TH 05/10/2023 Đề nghị phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 và Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024
14 2422/SKHĐT-TH 25/09/2023 Cho ý kiến và bổ sung thông tin dự thảo báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Tháp
15 2428/SKHĐT-VP 25/09/2023 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo tiêu biểu” năm 2023
16 2370/SKHĐT-TH 18/09/2023 Cho ý kiến về dự thảo bc kết quả thực hiện CTHĐ năm 2023 của BCH Đảng bộ Tỉnh khoá XI
17 2203/SKHĐT-TH 30/08/2023 Đề nghị phối hợp xây dựng Kế hoạch huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến năm 2025.
18 2086/SKHĐT-TH 17/08/2023 Đề nghị báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương về hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
19 1973/SKHĐT-TH 04/08/2023 Đề nghị phối hợp tham mưu báo cáo sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
20 1777/SKHĐT-TH 17/07/2023 Đề nghị cho ý kiến, hoàn thiện Danh mục dự án giai đoạn 2021-2030