Danh mục thông tin phải được công khai

Danh mục thông tin phải được công khai

1. Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Sở Kế hoạch và Đầu tưtham mưu ban hành.

5. Các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; các phòng chuyên môn, đơn vị; công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8. Thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

9. Chương trình, kế hoạch và báo cáo kết quả công tác hằng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư; thông tin thống kê về lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu của ngành.

10. Thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

11. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

12. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

Quyết định danh mục_signed

 

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai