Số điện thoại, đường dây nóng

Số điện thoại, đường dây nóng

Để tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư và cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức như sau:

1. Tiếp nhận trực tiếp thông tin phản ánh, kiến nghị:

- Bà Phạm Thị Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;

- Số điện thoại: 0918.929.229

2. Tiếp nhận gián tiếp phản ánh, kiến nghị:  

- Email: skhdt@dongthap.gov.vn

- Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư - Mục “Bạn đọc hỏi, Cơ quan chức năng trả lời” tại địa chỉ: https://skhdt.dongthap.gov.vn

Thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được đảm bảo giữ bí mật.

*  Công văn số 2164/SKHĐT-VP

 

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai