Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trang chủ Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong thời gian Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020  và Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam chưa được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành hai văn bản hướng dẫn thực hiện:

1. Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 về việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư; trong đó có kèm theo Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư đối với đầu tư trong nước và dự án FDI.

2. Công văn số 8918/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn tạm thời mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Đề nghị các Sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 80/SKHĐT-HTĐT)

>> Luật Đầu tư số 61/2020/QH14kèm Phụ lục

Có thể bạn quan tâm