Xuất bản thông tin

null Đề nghị cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019

Trang chủ Chi tiết bài viết

Đề nghị cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-UBND-HC ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt đề cương và dự toán thực hiện đánh giá năng lực canh tranh cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, vào tháng 07 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký Hợp đồng với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế  - xã hội Đà Nẵng (Đơn vị tư vấn độc lập) để triển khai đánh giá năng lực canh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

I. Tóm tắt quá trình triển khai:

1. Về Phiếu Khảo sát:

- Tiếp thu ý kiến qua kết quả đánh giá Chỉ số DDCI năm 2018 lần đầu tiên  tại buổi Tọa đàm ngày 10/02/2020.

Căn cứ Bộ chỉ số DDCI thuộc tỉnh Đồng Tháp được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 15/8/2019, Đơn vị tư vấn đã xây dựng 02 mẫu Phiếu Khảo sát cho 02 đối tượng được đánh giá là sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố (có xem xét thực tiễn môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương vào thời điểm khảo sát).

- Ngày 13/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1954/SKHĐT-ĐKKD gửi đến15 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 12 UBND các huyện, thị xã, thành phố (đây là các đối tượng được đánh giá) để lấy ý kiến, hoàn thiện nội dung dự thảo Phiếu Khảo sát, phục vụ việc đánh giá Chỉ số DDCI.

* Kết quả: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị tư vấn nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản của 16/27 đơn vị. Trong đó, có 11 đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo Phiếu Khảo sát và 05 đơn vị  có 08 ý kiến góp ý.

Các ý kiến này đã được Đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu và giải trình, theo đó Đơn vị tư vấn đã tiếp thu, bổ sung và điều chỉnh 04 nội dung và 04 nội dung bảo lưu, không điều chỉnh. Đối với các ý kiến bảo lưu, không điều chỉnh, Đơn vị tư vấn đã có giải trình cụ thể (tại Công văn số 269/VKTXH-NCKT ngày 04/9/2020).

- Trên cơ sở nội dung dự thảo 02 Phiếu Khảo sát; Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị; ý kiến tiếp thu, giải trình phù hợp của Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Tỉnh tại Văn bản số 2281/SKHĐT-ĐKKD ngày 16/9/2020.

- Ngày 28/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến thống nhất nội dung 02 Phiếu khảo sát, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đơn vị tư vấn triển khai khảo sát ý kiến doanh nghiệp để đánh giá Chỉ số DDCI.

2. Về danh sách Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh (gọi chung là Doanh nghiệp) được khảo sát:

Ngày 26/5/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1257/SKHĐT-ĐKKD gửi các sở, ban ngành Tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố, đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin, danh sách Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã đã thực hiện thủ tục hành chính tại các Đơn vị trong năm 2019, phục vụ cho việc đánh giá Chỉ số DDCI năm 2019.

Đơn vị tư vấn đã tổng hợp danh sách các doanh nghiệp do các Đơn vị gửi về và tổ chức tập huấn cho các Khảo sát viên để tiến hành khảo sát, thu thập thông tin đánh giá từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

3. Về tổ chức khảo sát, điều tra thu thập thông tin:

Đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thu thập ý kiến của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với quy mô mẫu là 1.200 doanh nghiệp.  

Thời gian khảo sát: từ ngày 08/10/2020 đến ngày 08/01/2021. Kết thúc khảo sát, thu về được 1.145 phiếu khảo sát hợp lệ, trong đó: 795 phiếu đánh giá khối sở, ban, ngành (tương ứng với 1.622 ý kiến đánh giá) và 350 phiếu đánh giá khối huyện, thành phố (tương ứng với 350 ý kiến đánh giá).

II. Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo:

Trên cơ sở quá trình tổ chức triển khai được tóm tắt tại mục I nêu trên. Hiện nay, Đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

1. Để phục vụ cho việc công bố kết quả khảo sát, đánh giá Chỉ số DDCI năm 2019 dự kiến tổ chức kết hợp với Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng năm 2020 vào cuối tháng 02/2021(Công văn số 03/UBND-KSTTHC ngày 02/02/2021 của UBND Tỉnh)

 Đồng thời, để đảm bảo Báo cáo kết quả đánh giá phản ánh khách quan, tạo sự đồng thuận khi kết quả mang lại phản ánh sát thực tế tình hình tại các Đơn vị (đối tượng được đánh giá).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Đơn vị có ý kiến đóng góp nội dung dự thảo Báo cáo và phản hồi về Đơn vị tư vấn tại địa chỉ:

- Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế -xã hội Đà Nẵng (tầng 28 Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng hoặc qua địa chỉ E-mail: vktxhdn@danang.gov.vn, hoặc Cán bộ phụ trách là Ông Phạm Hồng Linh (điện thoại 0935 886 045).

- Đồng thời, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua địa chỉ E-mail: ttkh0901@gmail.com.

Thời gian: chậm nhất đến hết ngày 22/02/2021.

2. Sau thời gian nêu trên, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng hay Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được văn bản ý kiến của Đơn vị thì xem như Đơn vị đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo.

Tất cả ý kiến đóng góp của Đơn vị sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đơn vị tư vấn tổng hợp và giải đáp, có thể tại buổi Tọa đàm (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau) hoặc Văn bản phản hồi tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số DDCI năm 2019, đề nghị quý Đơn vị truy cập vào Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://skhdt.dongthap.gov.vn, mục DDCI Đồng Tháp.

<Đính kèmDự thảo báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019

BBTSKHĐT

Có thể bạn quan tâm