Đồng Tháp PCI

1. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh 

Bảng xếp hạng các Tỉnh, thành phố 

2. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Đồng Tháp

Năm 2014Năm 2015Năm 2016Năm 2017Năm 2018Năm 2019; Năm 2020

3. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) Đồng Tháp

>> Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND Tỉnh Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Đồng Tháp

>> Quyết định số 793/QĐ-UBND.HC ngày 01/6/2020 của UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành Tỉnh và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2019

>> Công văn số 2688 ngày 02/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ tuyên truyền công tác khảo sát và đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành Tỉnh và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2019

>> Thư ngỏ khảo sát DDCI năm 2019Thông báo tuyên truyền DDCI

>> Dự thảo báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019

(Công văn số 283/SKHĐT-ĐKKD ngày 17/02/2021 về việc đề nghị cho ý kiến Dự thảo báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019)

>> Kết quả đánh giá Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai